A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020.(V.8) Korm. rendelet 2020. május 18. napjától hatályos, mely eltérést enged az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályaitól.

A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzati jegyzőre is azokban a kérelemre induló engedélyezési ügyekben, ahol államigazgatási hatáskörben jár el.

Erre tekintettel ellenőrzött bejelentés szükséges:

  • a kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésre jogosító működési engedély iránti kérelem
  • a vásár-, illetve piacüzemeltetési engedély iránti kérelem
  • telepengedély- köteles tevékenység engedélyezése
  • kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez kapcsolódó engedélyiránti kérelem elbírálása 500m3/ év alatti vízkivétel esetén, amennyiben háztartási igény kielégítésre szolgál
  • az 500 m3/ év mennyiséget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását, és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez kapcsolódó engedély
  • kúthoz tartozó, víztisztítási feladatot ellátó vízilétesítmény létesítéshez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez kapcsolódó engedély

A bejelentésnek az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat a dokumentumokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet rónak.

Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A rendelet alapján az engedélyköteles tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az ellenőrzött bejelentéstől számított 8 napon belül, szakhatóság közreműködése esetén 12 napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén.

A hivatal többek között akkor tilthatja meg a tevékenység végzését, ha az az egészség, élet vagy a környezet biztonságát veszélyeztetheti, kárt okozhat, továbbá, ha a bejelentés hiányos, vagy visszaélésszerű joggyakorláshoz vezethet. A határidőn belül megtiltott tevékenység esetén a hatóság – az eddigi szabályok szerint – teljeskörűen lefolytatja az engedélyezési eljárást.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének, vagy igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-át kell leróni, vagy megfizetni.

Az ellenőrzött bejelentés kizárólag elektronikusan tehető meg.

Battáné dr. Tóth Zita tájékoztatja a Tisztelt Ügyfeleit, hogy Szikszói Közös Önkormányzati Hivatalnál a rendelet szerinti bejelentés fogadására kizárólag a bejelentes@szikszo.hu e-mail cím szolgál, amely automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Kérik a Tisztelt Ügyfeleiket, hogy a kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

- Hirdetés -